ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
 
ฝ่ายบริหาร อบจ.อุตรดิตถ์
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   54.198.195.11  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 

การพัฒนาท้องถิ่น  ถือเป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องนำปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาสู่การแก้ไขปัญหา  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปากท้อง ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านอาชีพ และปัญหาสังคม เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาท้องถิ่นคือ คุณภาพชีวิต หรือความเป็นอยู่ของประชาชน โดย กระผมและคณะผู้บริหาร อบจ.อุตรดิตถ์ และขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จะมุ่งมั่นพัฒนาบริหารท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่และเจริญรอบด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ “เมืองแห่งการพัฒนาคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

 
เอกสารแนบ
 
 
 
 
   
งานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2561  
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธ...
   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางนงลักษณ์ ปัญญุเบกษา ปลัด...
   
อบจ.อุตรดิตถ์ วางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.39 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์กา...
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
อบจ.อุตรดิตถ์ บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามแนวทางโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามแนวทางโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดงาน “ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์” สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดงาน “ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์” สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านท่าอวน และโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านท่าอวน และโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
 
 
[ 02-08-2561] ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขอ ...   ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
[ 02-08-2561] หนังสือสรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
[ 16-07-2561] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคค]เพื่อจ้างเ ...   doc120180716111152.pdf 
[ 10-04-2561] พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ประจำปี 2561   doc120180410031537.jpg doc220180410031537.jpg doc320180410031537.jpg 
[ 10-04-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการฯ ประ ...   doc120180410015905.pdf 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

  ข่าว RSS ชุดที่ 1

 
 
 
    ยินดีด้วยที่พัฒนาหน้าเวป... [คนผ่านไป]   (อ่าน : 837/ ตอบ : 0)
    สจ.อุตรดิตถ์... [123]   (อ่าน : 803/ ตอบ : 0)
    ผู้บริหารดี... [ผ่านมา]   (อ่าน : 537/ ตอบ : 0)
    อยากเป็นคนอบจ... [นักวิชาการศึกษา]   (อ่าน : 1524/ ตอบ : 0)
    การจ่ายค่าตอบแทน... [วิเคราะห์ใหม่]   (อ่าน : 943/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-1988 ( Powered by MediaCreativeCenter )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด