ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2557
 
ฝ่ายบริหาร อบจ.อุตรดิตถ์
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   107.22.60.105  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
  นับตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานกระผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสกระผม และคณะผู้บริหารงานใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (อบจ.อุตรดิตถ์) และขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จะมุ่งมั่นพัฒนาบริหารท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่และเจริญรอบด้าน เริ่มตั้งแต่การพัฒนางาน คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน พัฒนาการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การสาธารณสุข การส่งเสริมให้ได้รับความรู้ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อ  
เอกสารแนบ
 
 
 
 
   
อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน“โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1  
กระทรวงมหาดไทย เห็นว่าเป็นโอกาสมงคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนพื้นที่ในลักษณะประชารัฐร่วมกันดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติฯด้วยการช่วยเหลือ ก่อสร้...
       
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนาอิน – บ้านโคน ประจำปี ๒๕๕๙ (คลองกะพั้วเกมส์)  
เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนาอิน – บ้านโคน ประจำป...
 
 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอ       ใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอ ใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาโรงเรียนจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Green School ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาโรงเรียนจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Green School ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนาให้กับเด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559
อบจ.อุตรดิตถ์ การแข่งขันกีฬา  เปตอง “ชมรมเปตองจังหวัดอุตรดิตถ์         องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์คัพ” ประจำปี 2559
อบจ.อุตรดิตถ์ การแข่งขันกีฬา เปตอง “ชมรมเปตองจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์คัพ” ประจำปี 2559
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้  และส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการสร้างสังคมให้สงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2559
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการสร้างสังคมให้สงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2559
 
 
[ 11-04-2560] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเ ...   doc120170411193711.pdf 
[ 07-04-2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบฯ (ตำแหน่ง พนัก ...   doc120170411090801.php 
[ 15-03-2556] อบจ.อุตรดิตถ์ ทุ่มงบจัดงานพญาปาด และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี ๒๕๕๖   งานพญาปาด.doc 
[ 16-11-2555] การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   v5176.pdf 
[ 11-10-2555] อบจ.อุตรดิตถ์มอบวัสดุด้านสาธารสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน   ข่าวนายกมอบวัสดุครุภัณฑ์งานสาธารณสุข1.doc 
    ยินดีด้วยที่พัฒนาหน้าเวป... [คนผ่านไป]   (อ่าน : 730/ ตอบ : 0)
    สจ.อุตรดิตถ์... [123]   (อ่าน : 744/ ตอบ : 0)
    ผู้บริหารดี... [ผ่านมา]   (อ่าน : 480/ ตอบ : 0)
    อยากเป็นคนอบจ... [นักวิชาการศึกษา]   (อ่าน : 1450/ ตอบ : 0)
    การจ่ายค่าตอบแทน... [วิเคราะห์ใหม่]   (อ่าน : 874/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-1988 ( Powered by MediaCreativeCenter )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด