ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
 
ฝ่ายบริหาร อบจ.อุตรดิตถ์
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   54.166.233.99  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
  นับตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานกระผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสกระผม และคณะผู้บริหารงานใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (อบจ.อุตรดิตถ์) และขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จะมุ่งมั่นพัฒนาบริหารท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่และเจริญรอบด้าน เริ่มตั้งแต่การพัฒนางาน คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน พัฒนาการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การสาธารณสุข การส่งเสริมให้ได้รับความรู้ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อ  
เอกสารแนบ
 
 
 
 
   
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561  
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงมาย ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด...
   
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลหาดสองแคว  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงกา...
   
ครงการและพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าอบรมอาชีพ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชั...
 
 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดงาน “ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์” สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดงาน “ชิมทุเรียน หลง – หลิน กินผลไม้คุณภาพ ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์” สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านท่าอวน และโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านท่าอวน และโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอ       ใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอ ใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาโรงเรียนจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Green School ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาโรงเรียนจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Green School ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 
 
[ 31-05-2561] แก้ไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้า ...   doc120180531044926.pdf 
[ 22-05-2561] รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกั ...   doc120180522093156.pdf 
[ 22-05-2561] รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลื่อกสรรคนพิการเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสั ...   doc120180522064041.pdf 
[ 10-04-2561] พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ประจำปี 2561   doc120180410031537.jpg doc220180410031537.jpg doc320180410031537.jpg 
[ 10-04-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการฯ ประ ...   doc120180410015905.pdf 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

  ข่าว RSS ชุดที่ 1

 
 
 
    ยินดีด้วยที่พัฒนาหน้าเวป... [คนผ่านไป]   (อ่าน : 828/ ตอบ : 0)
    สจ.อุตรดิตถ์... [123]   (อ่าน : 797/ ตอบ : 0)
    ผู้บริหารดี... [ผ่านมา]   (อ่าน : 531/ ตอบ : 0)
    อยากเป็นคนอบจ... [นักวิชาการศึกษา]   (อ่าน : 1517/ ตอบ : 0)
    การจ่ายค่าตอบแทน... [วิเคราะห์ใหม่]   (อ่าน : 937/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-1988 ( Powered by MediaCreativeCenter )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด