ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 หนังสือแจ้งเวียน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.230.144.31    
อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนตามโครงการสร้างห้องผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 ชนิดห้องความดันลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนตามโครงการสร้างห้องผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 ชนิดห้องความดันลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
อบจ.อุตรดิตถ์ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
อบจ.อุตรดิตถ์ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามหอประชุมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ (แห่งที่ 7)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามหอประชุมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ (แห่งที่ 7)
 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน โรคโควิด – 19 Moderna
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน โรคโควิด – 19 Moderna
อบจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนามไกรลาสอุทิศ   อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนามไกรลาสอุทิศ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 อบจ.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติการครั้งที่ 31 ภารกิจคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
อบจ.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติการครั้งที่ 31 ภารกิจคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
 อบจ.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติการครั้งที่ 30 ภารกิจคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
อบจ.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติการครั้งที่ 30 ภารกิจคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
 
 
 
การซ่อมแซมถนน เส้นบ้านน้ำสิงห์ – บ้านน้ำหมัน
การซ่อมแซมถนน เส้นบ้านน้ำสิงห์ – บ้านน้ำหมัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
[ 23-09-2564] ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการของ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 18-09-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 15-09-2564] ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกฯ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 26-08-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จำนวน 5 ตำแหน่ง สอบคัดเลือก วันที่ 7 กันยายน ...   เปิดไฟล์เอกสาร doc220210826025756.jpg doc320210826025756.jpg doc420210826025756.jpg doc520210826025756.jpg doc620210826025756.jpg 
[ 26-08-2564] ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบฯ 5 ตำแหน่ง   doc120210826025716.jpg doc220210826025716.jpg doc320210826025716.jpg doc420210826025716.jpg doc520210826025716.jpg doc620210826025716.jpg 
 
 
 
[ 26-08-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จำนวน 5 ตำแหน่ง สอบคัดเลือก วันที่ 7 กันยายน ...   doc120210826025310.jpg doc220210826025310.jpg doc320210826025310.jpg doc420210826025310.jpg doc520210826025310.jpg doc620210826025310.jpg 
[ 26-08-2564] ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 5 ตำแหน่ง   doc120210826025101.jpg doc220210826025101.jpg doc320210826025101.jpg doc420210826025101.jpg doc520210826025101.jpg doc620210826025101.jpg 
[ 18-08-2564] ขอเชิญชวนยื่นใบเสนอราคาและขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดซื้อ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 04-08-2564] ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และ ...   doc120210804024233.pdf 
[ 02-08-2564] ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 22-09-2564] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยจั ...   doc120210922033958.pdf 
[ 17-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางCMS-2hและยางCSS-1) สำหรับซ่อมแซมถน ...   ประกาศผู้ชนะราคา 
[ 16-09-2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ ...   แผนจัดซื้อจัดจ้าง 
[ 14-09-2564] ตารางแสดงวงเงินวัสดุการเกษตร สำหรับปูหญ้าสนามฟุตบอลของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจ ...   ตารางแสดงวงเงิน 
[ 13-09-2564] ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-๒h และยาง CSS-๑) สำหรับซ่อมแซมถนนลา ...   ตารางแสดงวงเงิน 
 
 
 
[ 09-08-2564] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564   doc120210809024210.pdf 
[ 09-08-2564] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564   doc120210809024121.pdf 
[ 10-06-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564   doc120210610075241.pdf 
[ 20-05-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   doc120210520025414.pdf 
[ 23-04-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564   doc120210423035329.pdf 
 
 
 
 
 
 
  [ 27-09-2564 ]แนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1
  [ 27-09-2564 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย] ]
  [ 27-09-2564 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  [ 27-09-2564 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2[[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] ][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] ][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]]
  [ 27-09-2564 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564[[สิ่งที่ส่งมาด้วย] ][[เอกสารแนบ1]][[เอกสารแนบ2]]
  [ 23-09-2564 ]ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์[[สิ่งที่ส่งมาด้วย] ]
  [ 23-09-2564 ]แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[[เอกสารแนบ]]
  [ 23-09-2564 ]ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 
 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : Uttpao2540@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.