ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองแผนและงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.235.236.13    
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมงานซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและเพื่อการเกษตร
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมงานซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและเพื่อการเกษตร
อบจ.อุตรดิตถ์ ทำการมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย
อบจ.อุตรดิตถ์ ทำการมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับวัดในเขตอำเภอลับแล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับวัดในเขตอำเภอลับแล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ                สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564
 
อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัย
อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัย
อบจ.อุตรดิตถ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
อบจ.อุตรดิตถ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
อบจ.อตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
อบจ.อตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
อบจ. อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
อบจ. อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวันที่ห้า ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวันที่ห้า ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 
 
[ 09-04-2564] ประกาศเรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 04-03-2564] ประกาศแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ไฟล์เอกสาร 
[ 05-11-2563] ประกาศเลื่อนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังก ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 30-10-2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าทำงานตามโค ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 29-10-2563] ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มี ...   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
[ 13-05-2564] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างใ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 05-05-2564] ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 09-04-2564] ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 19-03-2564] เชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัย สมัย ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 05-03-2564] องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุท ...   doc120210305083323.JPG doc220210305083323.JPG doc320210305083323.JPG 
 
 
 
[ 12-05-2564] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สาย อต.ถ.1-030 บ้านน้ำสิงห์-บ้านน้ำหมัน ดำเ ...   ประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาจ้าง(ต่อ) ประกวดราคาจ้าง (ต่อ) 
[ 12-05-2564] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายดงคต หมู่ 5 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหว ...   ประกาศประกวดราคาจ้าง1 ประกาศประกวดราคาจ้าง (ต่อ) ประกวดราคาจ้าง (ต่อ) 
[ 06-05-2564] ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ.1-013 บ้านหัวร้อง ...   ร่างประกาศ ร่างประกาศ2 ร่างประกาศ3 
[ 06-05-2564] ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ.1-045 บ้านวังสะโม ...   ร่างประกาศ 
[ 06-05-2564] ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ.1-049 บ้านหม้อ-บ้ ...   ร่างประกาศ 
 
 
 
[ 23-04-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564   doc120210423035329.pdf 
[ 12-03-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
[ 15-02-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
[ 15-01-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563   doc120210115073338.pdf 
[ 15-01-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   doc120210115073126.pdf 
 
 
 
 
 
 
  [ 13-05-2564 ]ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 13-05-2564 ]เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
  [ 13-05-2564 ]แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
  [ 13-05-2564 ]ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 13-05-2564 ]เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 13-05-2564 ]ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) 
  [ 13-05-2564 ]หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 13-05-2564 ]คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 
 
  [ 13-05-2564 ]จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 
  [ 12-05-2564 ]รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 12-05-2564 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"
  [ 12-05-2564 ]ขอความร่วมมือเร่งรัด อปท. ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับ อปท. ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว และ สถอ.ทุ่งช้าง)
  [ 12-05-2564 ]โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน) 
  [ 12-05-2564 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  [ 12-05-2564 ]การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
  [ 12-05-2564 ]ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : Uttpao2540@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.