ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 หนังสือแจ้งเวียน
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.235.174.99    
อบจ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนงบประมาณในการขยาย จำนวนเตียงโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จากเดิมมี 118 เตียง ขยายเพิ่มอีก 200 เตียง
อบจ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนงบประมาณในการขยาย จำนวนเตียงโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จากเดิมมี 118 เตียง ขยายเพิ่มอีก 200 เตียง
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดหารถบริการ รับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมารักษาตัวในสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดหารถบริการ รับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมารักษาตัวในสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
อบจ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนเครื่องจักรกล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาข้าวของประชาชน   หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนเครื่องจักรกล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาข้าวของประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดหารถบริการ รับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมารักษาตัวในสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดหารถบริการ รับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมารักษาตัวในสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดหารถบริการ รับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมารักษาตัวในสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดหารถบริการ รับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมารักษาตัวในสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับวัดหัวดงและวัดวังแดง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับวัดหัวดงและวัดวังแดง
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดหารถบริการ รับผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมารักษาตัวในสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อสนับสนุนโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดหารถบริการ รับผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพและปริมณฑลกลับมารักษาตัวในสถานพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทิ้งกัน
พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
การซ่อมแซมถนน เส้นบ้านน้ำสิงห์ – บ้านน้ำหมัน
การซ่อมแซมถนน เส้นบ้านน้ำสิงห์ – บ้านน้ำหมัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
[ 09-07-2564] คำสั่่งการมอบอำนาจส่วนราชการภายใน อบจ.อุตรดิตถ์   เปิดไฟล์เอกสาร 
[ 16-06-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   ไฟล์เอกสาร 
[ 16-06-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 09-04-2564] ประกาศเรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 04-03-2564] ประกาศแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 20-07-2564] ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้า ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 09-07-2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูอาสาพัฒนา ...   doc120210709092537.pdf 
[ 07-07-2564] รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างฯ   doc120210720035521.pdf 
[ 25-06-2564] รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่ ...   doc120210625084435.pdf 
[ 18-06-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินการ ...   doc120210618101543.pdf 
 
 
 
[ 23-07-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบ ...   doc120210723082743.pdf 
[ 22-07-2564] ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเ ...   ประกาศประกวดราคาเช่า และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
[ 19-07-2564] ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ...   ประกาศประกวดราคาเช่า ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
[ 19-07-2564] ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ...   ประกาศประกวดราคา ราคากลาง  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
[ 15-07-2564] ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน2ล้อ แบบ ...   ร่างประกาศ และราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 
 
 
[ 10-06-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564   doc120210610075241.pdf 
[ 20-05-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   doc120210520025414.pdf 
[ 23-04-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564   doc120210423035329.pdf 
[ 12-03-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
[ 15-02-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
 
 
 
 
 
 
  [ 23-07-2564 ]แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564
  [ 23-07-2564 ]การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team)
  [ 23-07-2564 ]ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน 
  [ 23-07-2564 ]การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง
  [ 23-07-2564 ]การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
  [ 23-07-2564 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 23-07-2564 ]การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  [ 23-07-2564 ]แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564
 
 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : Uttpao2540@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.