ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.24.209    
อบจ. อุตรดิตถ์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (ช่างตัดผมชายเบื้องต้น)
อบจ. อุตรดิตถ์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (ช่างตัดผมชายเบื้องต้น)
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสวันต่อต้านยาเสพติด  วันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสวันต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ ปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ ปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำงบประมาณ 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำงบประมาณ 2565
อบจ.อุตรดิตถ์  จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
 
การซ่อมแซมถนน เส้นบ้านน้ำสิงห์ – บ้านน้ำหมัน
การซ่อมแซมถนน เส้นบ้านน้ำสิงห์ – บ้านน้ำหมัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
[ 30-05-2565] ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 26-05-2565] รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ...   1 
[ 14-01-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Poli ...   เอกสาร 
[ 04-11-2564] ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
[ 26-10-2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 25-10-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 15-10-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการดำเนินกา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 06-10-2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 23-09-2564] ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการของ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 18-09-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา ...   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 22-06-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง ...   doc120220622113632.pdf 
[ 22-06-2565] ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน   ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "อบจ. อุตรดิตถ์ คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
[ 22-06-2565] ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนเเม่บทบาทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - ...   แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
[ 17-06-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินการส ...   doc120220617030611.pdf 
[ 30-05-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนเวันเวลา ส ...   doc120220530092846.pdf 
[ 27-05-2565] รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังก ...   doc120220527071953.pdf doc220220527071953.pdf 
[ 18-05-2565] ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรป ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 06-05-2565] ยกเลิกประกาศการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุ ...   doc120220506093424.pdf 
[ 26-04-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินก ...   doc120220426100239.pdf 
[ 26-04-2565] รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกั ...   doc120220426094321.pdf doc220220426094321.pdf 
 
 
 
[ 24-06-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล. ถนนสาย อต.ถ. ๑-๐๓๐ บ้านน้ำสิงห์-บ ...   ประกาศประกวดราคาจ้าง 
[ 16-06-2565] ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล. ถนนสาย อต.ถ. ๑-๐๓๐ บ้านน้ำสิ ...   ประกาศร่าง แบบแสดงราคากลาง บก.01 doc320220616032104.pdf 
[ 14-06-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สาย อต.ถ.1-006 บ้านด่า ...   ประกาศ 
[ 07-06-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องเสียงภายในสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ รา ...   doc120220607040252.pdf 
[ 07-06-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการห้องเรียนบูรณาการเรียนรู้ทางภาษาให้กับนักเรียนองค์ ...   ประกาศผู้ชนะ 
[ 25-05-2565] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สาย อต.ถ.1-006 บ้านด่าน-บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ ...   ประกาศ 
[ 20-05-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนใน ...   doc120220523093220.pdf 
[ 17-05-2565] ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สาย อต.ถ.1-006 บ้านด่าน-บ้านน้ำหม ...   ประกาศร่าง แบบแสดงราคากลาง บก.01 doc320220517063815.pdf 
[ 12-05-2565] ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องเสียงภายในสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเ ...   ประกาศ 
[ 05-05-2565] ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องเสียงภายในสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ รา ...   ประกาศร่าง แบบแสดงราคากลาง บก.06 doc320220505035045.pdf 
 
 
 
[ 27-04-2565] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565   doc120220427034345.pdf 
[ 09-03-2565] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   doc120220309061807.pdf 
[ 10-02-2565] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565   doc120220210040410.pdf 
[ 12-01-2565] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564   doc120220112065651.pdf 
[ 23-12-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   doc120211223024046.pdf 
[ 18-11-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564   doc120211118073517.pdf 
[ 19-10-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564   doc120211019072306.pdf 
[ 19-10-2564] สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564   doc120211019072217.pdf 
[ 09-08-2564] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564   doc120210809024210.pdf 
[ 09-08-2564] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564   doc120210809024121.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ตามหา หนังสือการ์ตูน พระยาพิชัยดาบหัก และ ตำนานเมืองลับแล ... [ปุณณมา]   (อ่าน : 29/ ตอบ : 0)
    รับนักเรียนใหม่... [นักเรียน]   (อ่าน : 62/ ตอบ : 0)
    งานกาชาด มีถึงวันไหน... [กกกก]   (อ่าน : 58/ ตอบ : 0)
    การเปิดทำการ... [คนติดต่องาน]   (อ่าน : 98/ ตอบ : 0)
    ช่วงสงกรานต์การเดินทางเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องกักตัวหรือไม่ครับ... [สุพัฒน์ บ่อเงิน]   (อ่าน : 140/ ตอบ : 0)
    ยินดีด้วยที่พัฒนาหน้าเวป... [คนผ่านไป]   (อ่าน : 1065/ ตอบ : 0)
    สจ.อุตรดิตถ์... [123]   (อ่าน : 1015/ ตอบ : 0)
    ผู้บริหารดี... [ผ่านมา]   (อ่าน : 736/ ตอบ : 0)
    อยากเป็นคนอบจ... [นักวิชาการศึกษา]   (อ่าน : 1872/ ตอบ : 0)
    การจ่ายค่าตอบแทน... [วิเคราะห์ใหม่]   (อ่าน : 1234/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop