ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
______________________________________________________________________________________________
การซ่อมแซมถนน เส้นบ้านน้ำสิงห์ – บ้านน้ำหมัน
การซ่อมแซมถนน เส้นบ้านน้ำสิงห์ – บ้านน้ำหมัน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวันที่ห้า ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวันที่ห้า ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมซักซ้อมการรับสมัครเลือกตั้ง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมซักซ้อมการรับสมัครเลือกตั้ง 
สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อเติมน้ำให้บริการประชาชนร่วมประเพณีลอยกระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อเติมน้ำให้บริการประชาชนร่วมประเพณีลอยกระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัย  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ”
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ” 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (UTT PAO FUTSAL CHAMPIONS CUP)
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (UTT PAO FUTSAL CHAMPIONS CUP) 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart farmer เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart farmer เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ)
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ) 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานพิธีเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานพิธีเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันรพี
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันรพี 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีลงนามถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีลงนามถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 
อบจ.อุตรดิตถ์ บูรณาการกับ กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหักเจาะบ่อบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
อบจ.อุตรดิตถ์ บูรณาการกับ กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพระยาพิชัยดาบหักเจาะบ่อบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขัน“บาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขัน“บาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
อบจ.อุตรดิตถ์ แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “บาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “บาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับข้าราชการเข้ารับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับข้าราชการเข้ารับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับวัดข่อยสูง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับวัดข่อยสูง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” บรรยายโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” บรรยายโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 วัดวังแดง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 วัดวังแดง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้กับกลุ่มอาชีพตำบลหาดกรวดและตำบลวังกะพี้และศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้กับกลุ่มอาชีพตำบลหาดกรวดและตำบลวังกะพี้และศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  
อบจ.อุตรดิตถ์ บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
อบจ.อุตรดิตถ์ บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามแนวทางโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามแนวทางโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop