ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้าราชการระดับบริหาร
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองแผนและงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธญเธธเธ•เธฃเธ”เธดเธ•เธ–เนŒ
______________________________________________________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประชุมหารือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประชุมหารือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแนะนำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแนะนำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   พุทธศักราช 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงานแถลงข่าว ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ลูกหลานพระยาพิชัยครั้งที่1)ประจำปีงบประมาณ 2563
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงานแถลงข่าว ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ลูกหลานพระยาพิชัยครั้งที่1)ประจำปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย 3 ฝีพาย  ประจำปี 2562
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย 3 ฝีพาย ประจำปี 2562 
อบจ.อุตรดิตถ์อบรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์อบรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) " วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2562 
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๒ 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุตรดิตถ์ 2562
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุตรดิตถ์ 2562 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุตรดิตถ์ 2562
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุตรดิตถ์ 2562 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  
โครงการ
โครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี​ 2562​ภายใต้โครงการ​รัก​น้ำ รักป่า​ รักแผ่นดิน 
โครงการ
โครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี​ 2562​ภายใต้โครงการ​รัก​น้ำ รักป่า​ รักแผ่นดิน 
งานแถลงข่าวโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
งานแถลงข่าวโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 
งานแถลงข่าวโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
งานแถลงข่าวโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 
การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2563
การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2563  
การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2563
การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2563  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 
 8 เทคนิคป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง
8 เทคนิคป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง 
 8 เทคนิคป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง
8 เทคนิคป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ จากเห็ดและโรคอาหารเป็นพิษจากอาหาร
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ จากเห็ดและโรคอาหารเป็นพิษจากอาหาร 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ จากเห็ดและโรคอาหารเป็นพิษจากอาหาร
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ จากเห็ดและโรคอาหารเป็นพิษจากอาหาร 
โครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
ป้องกันไข้หวัดนก
ป้องกันไข้หวัดนก 
ป้องกันไข้หวัดนก
ป้องกันไข้หวัดนก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนบ้านห้วยต้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนบ้านห้วยต้า  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนบ้านห้วยต้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนบ้านห้วยต้า  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงาน วันรพี 7 สิงหาคม 2562
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงาน วันรพี 7 สิงหาคม 2562 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงาน วันรพี 7 สิงหาคม 2562
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงาน วันรพี 7 สิงหาคม 2562 
โรคไข้หูดับ
โรคไข้หูดับ 
โรคไข้หูดับ
โรคไข้หูดับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 
ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 
ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 
 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างด้านทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างด้านทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างด้านทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างด้านทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติ 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพกรเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพกรเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพกรเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพกรเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ ครั้งที่ 2  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ ครั้งที่ 2  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนการจัดประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนการจัดประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนการจัดประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนการจัดประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2562 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-417824
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.