ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
������������������������
______________________________________________________________________________________________
อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงแผนดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (ช่างตัดผมชาย รุ่น2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[09-05-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงแผนดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (ช่างตัดผมชาย รุ่น2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
[11-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพการศึกษาเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[11-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพการศึกษาเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ ้เปิด
[10-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ้เปิด"โครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ Sport clinic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
[10-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[09-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[08-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
[07-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รพ.สต.ผาเลือด ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยรถ X-ray เคลื่อนที่
[03-02-2023]   รพ.สต.ผาเลือด ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยรถ X-ray เคลื่อนที่ 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
[03-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566
[02-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดบ้านเยี่ยมชมอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก
[02-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดบ้านเยี่ยมชมอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก  
กองคลัง อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกบริการชำระภาษีน้ำมัน
[02-02-2023]   กองคลัง อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกบริการชำระภาษีน้ำมัน 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
[02-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
[02-02-2023]   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด  
อบจ.อุตรดิตถ์ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
[02-02-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 
รพ.สต. ย่านดู่ ให้บริการคัดกรองโรคโควิด-19วัณโรคและมะเร็งปอด ด้วยรถ X-ray ของ อบจ.อุตรดิตถ์
[01-02-2023]   รพ.สต. ย่านดู่ ให้บริการคัดกรองโรคโควิด-19วัณโรคและมะเร็งปอด ด้วยรถ X-ray ของ อบจ.อุตรดิตถ์ 
อบจ.อุตรดิตถ์ดำเนินการออกให้บริการสาธารณะเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[31-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ดำเนินการออกให้บริการสาธารณะเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีน้ำมัน
[31-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีน้ำมัน 
อบจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
[31-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
[30-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566  
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1 / 2566
[27-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1 / 2566  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแคว
[27-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแคว  
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
[27-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อบจ.อุตรดิตถ์เปิด โครงการรถ x-ray เคลื่อนที่
[26-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์เปิด โครงการรถ x-ray เคลื่อนที่ 
อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 4/2566
[26-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 4/2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
[25-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
[25-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดคณะทำงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เชิงรุกครั้งที่ 1/2566
[24-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดคณะทำงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เชิงรุกครั้งที่ 1/2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
[24-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
อบจ.อุตรดิตถ์  จัดกิจกรรม
[24-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม"โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน 8 สาระการเรียนรู้"  
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะทำงานการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
[23-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะทำงานการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1 / 2566
[23-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1 / 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว (ช่องมหาราช)
[22-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว (ช่องมหาราช)  
อบจ.อุตรดิตถ์  ร่วมลงนาม MOUร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 12 เป้าหมายในการปฏิบัติราชการ งบประมาณปี พ.ศ. 2566
[20-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมลงนาม MOUร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 12 เป้าหมายในการปฏิบัติราชการ งบประมาณปี พ.ศ. 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ ป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
[20-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 25 คน
[19-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 25 คน  
อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาปรัง พื้นที่เขตอำเภอเมือง และพื้นที่เขตอำเภอลับแ
[19-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาปรัง พื้นที่เขตอำเภอเมือง และพื้นที่เขตอำเภอลับแ 
อบจ.อุตรดิตถ์ มอบโอวาทแก่ตัวแทนนักเรียน ?วงดนตรีลูกทุ่งช่อกระพี้แบนด์?
[18-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ มอบโอวาทแก่ตัวแทนนักเรียน ?วงดนตรีลูกทุ่งช่อกระพี้แบนด์?  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม ?สร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช?
[18-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม ?สร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช? 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม?จิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช?
[17-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม?จิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช? 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
[16-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566
[14-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566
[13-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 
ผลการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
[13-01-2023]   ผลการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ขอความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และปริญญาตรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
[12-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ขอความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และปริญญาตรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
อบจ.อุตรดิตถ์  กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
[12-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ ข้าร่วมการประชุมร่วมกับแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหารือข้อตกลงการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ (CUP)
[11-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ข้าร่วมการประชุมร่วมกับแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหารือข้อตกลงการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ (CUP)  
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าวการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566
[09-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าวการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
[08-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
อบจ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
[07-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดงานและขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรม ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
[07-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดงานและขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรม ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก
[06-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก 
อบจ.อุตรดิตถ์ประชุมการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
[06-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ประชุมการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 
อบจ.อุตรดิตถ์ประชุมการตรวจติดตามรับฟังปัญหารวมถึงการให้คำแนะนำของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
[05-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ประชุมการตรวจติดตามรับฟังปัญหารวมถึงการให้คำแนะนำของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
[03-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  
อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
[03-01-2023]   อบจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
อบจ.อุตรดิตถ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2565
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2565 
อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชายเบื้องต้น
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชายเบื้องต้น 
อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี 2565
[24-11-2022]   อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี 2565 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.