ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้าราชการระดับบริหาร
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองแผนและงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
นโยบาย
______________________________________________________________________________________________
นโยบาย
 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

..................................................

หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2555 กระผมนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา ได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกกต.กลาง ได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้วจะต้องดำเนินการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

กระผมนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา ขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่ากระผมได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ....“เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อให้ก่อเกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ซึ่งในการพัฒนานั้นสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่งคือการกำหนดแนวนโยบายในการบริหาร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ไว้ 9 ด้านที่จะดำเนินการในอีก 4 ปีข้างหน้าไว้ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบกทางน้ำในเส้นทางหลักให้ทั่วถึง  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นใน 2 กิจกรรมคือ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางหลักที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ

2. ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทั้งทางด้านการผลิตและควบคุมต้นทุนทางการผลิตของเกษตรกรตลอดจนการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต โดยมุ่งเน้นไปที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ในเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตในสินค้าเกษตรกรหลัก และส่งเสริมการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพยุงราคาผลผลิตพืชสวน ผลไม้ และช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการตลาด

3. ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ก่อเกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ครัวเรือน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นใหม่ มุ่งเน้นไปที่ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี แม่บ้านในเรื่องของการผลิตการตลาดกับกลุ่มที่เข้มแข็ง

4. ด้านการศึกษาและสังคมเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางและเป็นทุนในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและคนพิการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5. ด้านสังคมส่งเสริมคุณธรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และลดการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดในอนาคต

6. ด้านการท่องเที่ยว มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งรายได้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

7. ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและการส่งเสริมกีฬา อนุรักษ์สิ่งที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ให้กับเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่าง เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับเยาวชนและประชาชน ก่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ พัฒนาสนามกีฬาภายในจังหวัดให้เป็นแหล่งเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างแท้จริง

8. ด้านสาธารณสุข มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคติดต่อ การจัดกิจกรรมแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของประชาชน

9. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน การเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มการปลูกป่า การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม

10. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ มุ่งเน้นไปที่เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ตำบลต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและกระจายอย่างทั่วถึง โดยกำหนดตำบลละ 1 ล้านบาท หมู่บ้านละ 1 แสนบาท โรงเรียนละ 1 หมื่นบาท

จากนโยบายทั้งหมด ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตที่กระผมและคณะบริหารจะทำหน้าที่ และจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ที่สำคัญจะต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ด้วยความสุจริตใจ โปร่งใส รวดเร็ว และกระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน ให้นโยบายบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มากที่สุดต่อไป

 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-417824
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.