ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
นโยบาย
______________________________________________________________________________________________
นโยบาย
 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

..................................................

         หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 กระผมนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา ได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง กกต. กลาง ได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้วจะต้องดำเนินการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

         กระผมนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา ขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ว่า กระผมได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ “เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ซึ่งในการพัฒนานั้นสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่ง คือ การกำหนดแนวนโยบายในการบริหาร กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ไว้ 10 ด้าน ที่จะดำเนินการในอีก 4 ปีข้างหน้าไว้ดังนี้

         1. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ มุ่งเน้นในการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติราชการโดยจัดการระบบงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ใช้ระเบียบและกฎหมายเป็นหลักในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

         2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางบก ทางน้ำในเส้นทางสายหลักให้ทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องของประชาชน โดยมุ่งเน้นใน 2 กิจกรรมหลัก คือ

             (1) การพัฒนาปรับปรุง เส้นทางหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เส้นทางที่ได้รับการถ่ายโอน และเส้นทางขนส่งสินค้าภาคการเกษตร

             (2) การจัดหาแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

         3. ด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร โดย

             (1) การลดต้นทุนทางการผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

             (2) การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลทางการเกษตร

             (3) การส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

             (4) ส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรด้านการตลาด การจัดตั้งตลาดกลาง

         4. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี ทั้งทางด้านการผลิต และการตลาด โดยส่งเสริมให้มีความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

         5. ด้านการศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ในด้านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของบุคคล มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และภาษาต่างประเทศ สร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษา และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของประชาชนทุกคน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถแข่งขันกับประชาคมโลก

         6. ด้านสังคม ส่งเสริมคุณธรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good government) และลดการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด

         7. ด้านการท่องเที่ยว มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้มีคุณภาพต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

         8. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬา มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดี การเผยแพร่และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เพื่อพัฒนาอาชีพกีฬา สนับสนุนพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา และสนามกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (สนามกีฬาหมอนไม้) ให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์กีฬาสำหรับกีฬาทุกประเภทให้ครบถ้วนและมีมาตรฐานมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพที่ทันสมัยให้กับเยาวชนและประชาชน

         9. ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดให้มีการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีคุณภาพและทั่วถึง จัดเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงการจัดให้มีกิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ควบคุม รักษาและป้องกันสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี เป็นมาตรฐานและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพที่ทันสมัยให้กับเยาวชนและประชาชน

         10. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน การเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มการปลูกป่า การลดฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผาไหม้ รวมถึงการลดมลภาวะจากขยะมูลฝอย

         ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จากนโยบายทั้งหมดที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ที่กระผมและคณะผู้บริหารจะทำหน้าที่และจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ที่สำคัญจะต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน กระผมขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ด้วยความสุจริตใจ โปร่งใส รวดเร็ว และกระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน ให้นโยบายบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มากที่สุดต่อไป

 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop