ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
______________________________________________________________________________________________
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA)

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1 ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

1.2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มาดำเนิน

การตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการที่

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2561)

1.6 การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency

Economy Plan : LSEP)

1.7 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-plan

1.9 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่ได้ผ่าน

กระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด มาดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวด 2 การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญ

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่สำคัญตามกรอบระยะเวลา

หมวด 3 การจัดการข้อร้องเรียน

3.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

3.2 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

หมวด 4 การบริการประชาชน

4.1 การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

4.2 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความ

4.3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

หมวด 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

5.1 การประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) แบบ ปค.4 และแบบ

ปค.5

5.2 การประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับตรวจตามแบบปค.1 แบบ ปค.4

แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6 (กรณีที่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจภายใน)

5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในและปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด

หมวด 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับ

ผู้บริหารท้องถิ่น

6.2 มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ

6.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

หมวด 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

7.1 การมอบอำนาจการตัดสินใจ

7.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.3 มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน

7.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในรอบปีที่ผ่านมารวมกี่ด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ และโครงการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ)

หมวด 8 การปรับปรุงภารกิจ

8.1 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2561) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

8.2 การดำเนินการทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 9 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

9.1 จำนวนกิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในโครงการ

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

หมวด 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

1.1การจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี

1.2การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ

1.3 การดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

1.4การดำเนินการเมื่อมีตำแหน่งว่าง

1.5การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

1.6การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.

1.7การส่งเสริมพัฒนาความรู้

1.8การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท.

1.9การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

1.10การจัดทำโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

1.11การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม

หมวดที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 ข้อมูลตำแหน่งในแผนอัตรากำลังสามปี

2.2 ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ

2.3 การตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี

2.4 ระยะเวลาการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

2.5 ความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในเรื่องวงเงินและจำนวนผู้ได้ 2 ขั้น

2.6 การลงเวลาปฏิบัติราชการ

2.7 การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

2.8 ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่นเทียบกับข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

2.9 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

หมวดที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน

3.1 การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3.2 การทำงานขององค์กร

3.3 การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ

3.4 การจัดสถานที่ทำงาน

3.5 จำนวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร

หมวดที่ 4 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ

4.2 การประเมินผลการฝึกอบรม

4.3 การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4.4 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร

หมวดที่ 5 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

5.1 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น รักษาวินัย

5.2 มีช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยแจ้งบุคลากรถึงช่องทางในการร้องเรียน

หมวดที่ 6 การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น

หมวดย่อยที่ 1 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอำนวยการเกี่ยวกับการดำเนิน

งานของสภาท้องถิ่น

6.1.1 ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

6.1.2 ในปี พ.ศ. 2561 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มาร่วมประชุมสภาสมัย

สามัญทุกสมัยและทุกครั้ง

6.1.3 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่

สภาท้องถิ่น

6.1.4 การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

หมวดย่อยที่ 2 การดำเนินการของสภาท้องถิ่น

6.2.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ, การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

นัดแรกของแต่ละสมัย

6.2.2 การส่งสำเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

6.2.3 การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

6.2.4 การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต้อง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ

แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

6.2.5 การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6.2.6 การจัดทำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ 50 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ

บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

6.2.7 สภาท้องถิ่นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

6.2.8 ในปี พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เท่าที่มีอยู่มาประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง

6.2.9 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(ตัวชี้วัดนำร่อง)

6.2.10 การสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและการยุบสภาท้องถิ่น(ตัวชี้วัดนำร่อง)

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

หมวดที่ 1 การจัดเก็บรายได้

หมวดย่อยที่ 1 กรณีประเมิน อบจ.

1.1.1 มีการออกข้อบัญญัติ อบจ. จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน, ยาสูบ และผู้เข้า

พักในโรงแรม

1.1.2 การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในระยะเวลาที่กำหนดสิ้นปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

1.1.3 การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี

1.1.4 จำนวนผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากน้ำมัน, ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรมต่อจำนวนผู้ที่

อยู่ในข่ายต้องชำระโดยรวมในปี 2561

หมวดที่ 2 การจัดทำงบประมาณ

2.1 อปท. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น

2.2 อปท.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถใช้ทันได้ในวันที่ 1 ตุลาคม และส่งสำเนา

ประกาศให้ผู้กำกับดูแล และจัดทำรายงานข้อมูลเผยแพร่ประชาชนใน 30 วันหลังสิ้นสุดงบประมาณ

พ.ศ. 2561

2.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

2.4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้ามหมวด(ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาลและการโอนเงิน

เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ฯ)

3.1 การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจผลงาน ภายใน 3 วันทำการ

นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน (จัดจ้างทุกโครงการที่อยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3.2 การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกำหนดผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างตาม

สัญญาในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันที่กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดโดยได้รับรายงาน

ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ทีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ

บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการ

นับแต่วันถึงกำหนดนั้นหรือไม่ (ใช้ฐานงานจ้างทุกโครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3.3 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชี

หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดหมดความจำเป็น ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและรายงานผล   

การตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ

3.4 การประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีและมีเงินเหลือจ่าย

จากการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3.5 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณหมวดเงินครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่มีงบ

ประมาณสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

3.6 กรณีงานซื้อหรืองานจ้างที่มีวงเงินเกิน หนึ่งแสนบาท อปท. ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง

ป.ป.ช.ในเว็บไซต์อย่างน้อย 2 เว็บไซต์ขึ้นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.7 การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลาง

3.8 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกไปตรวจรับงานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่

วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทราบการส่งมอบงาน

หมวดที่ 4 การบริหารการเงินและการบัญชี

หมวดย่อยที่ 1 การบริหารรายจ่าย

4.1.1 อปท. เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

4.1.2 อปท.มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาสและเบิกจ่ายเงิน 4 ประเภท (ค่า

ตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ,ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

4.1.3 การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกรณี ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

4.1.4 การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิก อย่างช้าไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือ

ตรวจรับงานถูกต้อง

4.1.5 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายจ่ายประจำพิจารณาจากการ 

เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.2.1 การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้ ในเดือนถัดไป

โดยเฉลี่ย

4.2.2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.2.3 การบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย (กรณีเทศบาล และ

อบต.เท่านั้น ไม่ใช้กับ อบจ.)

4.2.4การบันทึกข้อมูลบุคลากรของ อปท.ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลการรับเงิน

4.2.5 การดำเนินการรับ และบันทึกข้อมูลในระบบฯ

4.2.6 การดำเนินการจ่ายเงินและบันทึกข้อมูลในระบบฯ

4.2.7 อปท.จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้ สตง.

(ภายใน 30 ต.ค.) และสำนักงานคลังจังหวัด (ภายในเดือน ม.ค.)

4.2.8 การปิดบัญชีและจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.

(e-LAAS)

หมวดที่ 5 บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5.1 การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครบถ้วนถูกต้อง

ตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

5.2 การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ย้อนหลัง 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2561)

5.3 การจัดทำทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นของ อปท.

5.4 การจัดทำและรายงานบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุ

ครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป

หมวดที่ 6 ผลสัมฤทธิ์

หมวดย่อยที่ 1 ข้อทักท้วง

6.1.1 การทักท้วงด้านการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

6.1.2 การทักท้วงด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

6.1.3 การทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

6.1.4 มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

6.1.5 มีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้ทราบ

หมวดย่อยที่ ๒ การเพิ่มขึ้นของรายได้

6.2.1 การเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากน้ำมัน, ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม

โดยรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6.2.2 การเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินที่จัดเก็บได้จากค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รายได้

จากการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน และจากการดำเนินกิจการอื่นโดยรวม ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม

บำรุง อบจ. จากน้ำมัน, ยาสูบ และผู้เข้าพักในโรงแรม

ด้าน 4 การบริการสาธารณะ

หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

หมวดย่อยที่ 1 ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า

1.1.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.2 ร้อยละของการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ตามรายงานผลการตรวจสอบถนนประจำปี

1.1.3 ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่ส่งไปขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องไปยังจังหวัด)

1.1.4 ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของอปท.

1.1.5 ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีต ต่อความยาวของถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

1.1.6 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.7 ร้อยละของสถานที่สาธารณะที่อยู่ในการดูแล รักษา หรือบริหารจัดการของเทศบาลที่มีการดำเนินงาน

ด้านอารยสถาปัตย์ (Universal Design)

หมวดย่อยที่ 2 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ

1.2.1 ร้อยละของถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้

1.2.2 ร้อยละของถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะตลอดสาย และสามารถใช้งานได้

1.2.3 การดูแลบำรุงรักษา/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดย่อยที่ 3 ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

1.3.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครบทุกระบบประปา

ที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดย่อยที่ 4 การตรวจสอบอาคาร

1.4.1 การดำเนินการเกี่ยวกับอาคาร ๙ ประเภทตาม ม.๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

1.4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับอาคารที่อาจไม่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท

หมวดที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หมวดย่อยที่ 1 ด้านการศึกษา

กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

2.1.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของอปท.

กลุ่มย่อยที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

2.1.1.2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ของนักเรียนในโรงเรียน

สังกัด อปท. เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับที่สอบ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของปีการศึกษา

ที่ผ่านมา

2.1.1.2.2 โรงเรียน/สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน

กลุ่มที่ 2 การศึกษานอกระบบ (กิจการ ศพด.)

2.1.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กใน ศพด.

2.1.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินกิจการของ ศพด.

กลุ่มที่ 3 การศึกษาตามอัธยาศัย

2.1.3.1 การดำเนินการเพื่อจัดให้มีหรือส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.3.2 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

2.1.3.3 มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นของ อปท.เอง

2.1.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านเกี่ยวกับที่อ่าน

หนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

กลุ่มที่ 4 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

2.1.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพื่อให้ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2551 และที่มีการปรับปรุง/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

2.1.4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพื่อให้ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดดำเนินการ

จัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์ปฐมวัยให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย

กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการสถานศึกษา

2.1.5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือโรงเรียนในสังกัด

จัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรจัดการเรียนรู้ ตามความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน

2.1.5.2 โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม(ตัวชี้วัดนำร่อง)

2.1.5.3 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของ

นักเรียน (ตัวชี้วัดนำร่อง)

2.1.5.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

2.1.5.5 การจัดประสบการณ์ปฐมวัยด้วย DLTV ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วัดผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562) (ตัวชี้วัดนำร่อง)

หมวดย่อยที่ 2 ด้านงานสาธารณสุข

2.2.1 จำนวนกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม.

แกนนำสุขภาพ ผู้นำองค์กรในชุมชน ฯลฯ)

2.2.2 จำนวนกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2.2.3 จำนวนกิจกรรมที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค

ต่าง ๆรวมถึงการเตรียมความพร้อม การแก้ไขโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่การให้ความรู้)

2.2.4 จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแล

สุขภาพประชาชน

2.2.5 จำนวนกิจกรรมที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกัน

โรคเอดส์ (ยกเว้นเงินสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ)

2.2.6 อปท. ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาล อาหาร

และด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

2.2.7 อปท. ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูลและด้านการ

จัดการมูลฝอย

หมวดย่อยที่ 3 ด้านการส่งเสริมสตรีและครอบครัว

2.3.1 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่

2.3.2 จำนวนกิจกรรมที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และความ

อบอุ่นในครอบครัว

หมวดย่อยที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

2.4.1 จำนวนกิจกรรมที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ

นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ

2.4.2 จำนวนครั้งที่เทศบาล และ อบต. สามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ

เทศบาล/อบต. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล/อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

2.4.3 จำนวนกิจกรรมที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

(ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)

หมวดย่อยที่ 5 ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ

2.5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5

ด้าน

2.5.2 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาล/อบต.

2.5.3 จำนวนครั้งที่เทศบาล และอบต. สามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้อง

ตามประกาศเทศบาล/อบต. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล/ อบต.

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ภายในวันที่ 10 ของเดือน

หมวดย่อยที่ 6 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

2.6.1 จำนวนกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย

(สำหรับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณของ อปท.)

หมวดย่อยที่ 7 ด้านการส่งเสริมกีฬา

2.7.1 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้

ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย (ทั้งที่ใช้และ ไม่ใช้งบประมาณของ อปท. หรือใช้งบประมาณ

ของหน่วยงานอื่น)

2.7.2 ร้อยละของลานกีฬา/สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการในเวลากลางคืน

(สามารถใช้งานได้)

2.7.3 จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬาของ อปท.

หมวดที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

หมวดย่อยที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ

3.1.1 จำนวนประเภทอาชีพที่จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชน

3.1.2 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม

หมวดย่อยที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

3.2.1 การจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว

3.2.2 จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

หมวดย่อยที่ 3 การส่งเสริมกิจการตลาด

3.3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์/ข้อกำหนดในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาด

3.3.2 การสำรวจและตรวจสภาพตลาด

3.3.3 การจัดทำฐานข้อมูล

3.3.4 จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินการของกิจการตลาด

หมวดที่ 4 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมวดย่อยที่ ๑ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา

4.1.1 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา

หมวดย่อยที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2.1 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2.2 จำนวนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมวด 5 การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย

หมวดย่อย 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่ม 1 สาธารณภัย

5.1.1.1 การจัดทำและดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

5.1.1.2 จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน

5.1.1.3 จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

5.1.1.4 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

5.1.1.5 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยนอกเหนือไปจากการให้

ความรู้

5.1.1.6 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อ ป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชนนอกเหนือจากการให้ความรู้

5.1.1.7 จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

หมวดย่อย 2 การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

5.2.1 จำนวนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

หมวดย่อย 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.3.1 จำนวนกิจกรรมที่ อปท. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

หมวดที่ 6 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

หมวดย่อยที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ

6.1.1 จำนวนกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1.2 จำนวนกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1.3 การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

หมวดย่อยที่ 2 น้ำเสีย

6.2.1 เทศบาล ออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและ

ระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

6.2.2 อปท. จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

6.2.3 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนการใช้น้ำอย่าง

ประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน

6.2.4 จำนวนกิจกรรมเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน นอกเหนือไปจากการให้ความรู้

หมวดย่อยที่ 3 ขยะ

6.3.1 เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ แผนงาน/แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

6.3.2 จำนวนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs

(Reduce, Reuse, Recycle) ที่ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

6.3.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการเพื่อดำเนินการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs

(Reduce, Reuse, Recycle) นอกเหนือไปจากการให้ความรู้แก่ประชาชน

6.3.4 การจัดตั้งกลุ่ม/ เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย

6.3.5 การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

6.3.6 ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตรายชุมชน เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับร้อยละจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน

ในพื้นที่ อปท.

6.3.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถเป็น หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่

อปท.

6.3.8 การดำเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

6.3.9 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดย่อยที่ 4 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

6.4.1 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

6.4.2 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ

6.4.3 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

6.4.4 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดย่อยที่ 5 ก๊าซเรือนกระจก

6.5.1 แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

6.5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

หมวดที่ 1 นโยบายและการจัดกิจกรรม

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่ง

เสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 ช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับการ

สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

1.5 อปท. ได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ

หมวดที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม

2.1 การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

2.2 การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

2.3 ช่องทางประจำสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดที่ 3 มาตรฐานการให้บริการ

3.1 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558

3.2 การจัดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

หมวดที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน

4.1 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน

4.2 การพิจารณาวินิจฉัยการร้องเรียนร้องทุกข์โดยเร็ว

หมวดที่ 5 การถูกชี้มูลความผิด

5.1 การถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ

 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop