ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้
______________________________________________________________________________________________
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 โครงการ 3,900,000.- บาท  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   10-05-2566  6  0
2   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 9โครงการ 10,546,500.- บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   12-04-2566  23  4
3   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 12โครงการ 54,839,460.- บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   14-03-2566  27  5
4   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 3 โครงการ 5,351,500 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   08-02-2566  52  5
5   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 4 โครงการ 1,358,600 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  59  9
6   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2โครงการ 743,000 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  58  3
7   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 6 โครงการ 9,838,000 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  58  6
8   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 จำนวน 1 โครงการ 4,530,240 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  54  2
9   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 1 โครงการ 300,000 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  50  1
10   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 2โครงการ 1,063,400 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  50  1
11   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 4 โครงการ 15,057,948 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  45  1
12   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 3โครงการ 2,317,500 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  45  1
13   รายงานการทำสัญญาจ้าง-สัญญาซื้อขาย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 8 โครงการ 8,568,400 บาท  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   13-01-2566  45  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.