ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้าราชการระดับบริหาร
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองแผนและงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเลื่อนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไฟล์เอกสาร   05-11-2563  49  60
2   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าทำงานตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ไฟล์เอกสาร   30-10-2563  64  70
3   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์   29-10-2563  24  57
4   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์   29-10-2563  20  29
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง งดให้บริการใช้ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง งดให้บริการใช้ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์   26-10-2563  17  11
6   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563  ข้อบัญญัติ อบจ. เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2563   21-07-2563  63  14
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200416022933.jpg   16-04-2563  105  12
8   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  doc120200211021648.jpg doc220200211021648.jpg   11-02-2563  113  39
9   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200128034215.jpg doc220200128034215.jpg   28-01-2563  163  71
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562   19-09-2562  121  31
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกสายหมู่ที่ 8 บ้านหนองหมู ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง - อำเภอทองแสนขัน  doc120190424034059.pdf   24-04-2562  187  13
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.สาย อต.ถ.1-034 บ้านปางหมิ่น - บ้านน้ำต๊ะ อำเภอท่าปลา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.สาย อต.ถ.1-034 บ้านปางหมิ่น - บ่านน้ำต๊ะ อำเภอท่าปลา    23-04-2562  143  9
13   ประกาศปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2561  doc120181107092313.ย   07-11-2561  226  15
14   ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561  ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561   02-11-2561  167  10
15   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  doc120181022091105. สมัยที่ 4 ปี 2561   22-10-2561  206  21
16   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561  doc120181008042916.pdf   08-10-2561  192  13
17   ประกาศเรื่องคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี 2562  doc120180928081529.pdf   28-09-2561  208  31
18   ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2  doc120180928081314.pdf   28-09-2561  177  15
19   ประกาศเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ ประจำปีงบปะรมาณ 2561  doc120180928024357.pdf   28-09-2561  196  28
20   รายงานผลการดำเนินงานของ อบจ.อุตรดิตถ์ ปี 2560  doc120180827080014.pdf   27-08-2561  204  49
21   แผนดำเนินงานประจำปี2560  doc120171109041320.pdf doc220171109041320.pdf doc320171109041320.pdf doc420171109041320.pdf doc520171109041320.pdf   09-11-2560  301  263
22   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  doc120171109025723.pdf   09-11-2560  373  231
23   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560  doc120171109025610.pdf   09-11-2560  233  98
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   27-02-2560  310  94
25   แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2560-2562)ของ อบจ.อุตรดิตถ์  doc120161109011056.jpg doc220161109011056.jpg   09-11-2559  294  114
26   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน  doc120160922033501.jpg   22-09-2559  2389  1125
27   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559   17-11-2558  403  180
28   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  project 2.PDF   28-07-2557  1390  724
29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเินินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา  ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยช่างโยธา.pdf   21-08-2556  1156  309
30   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ประกาศผลสอบผช.ธุรการ.pdf   01-08-2556  995  390
31   ประกาศรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ช่วยช่างโยธา56.pdf   25-07-2556  974  201
32   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ผช.ธุรการ56.pdf   02-07-2556  901  277
33   บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อุตรดิตถ์  บัญชีผู้สมัคร.doc   07-12-2555  2053  615
34   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประกาศรับสมัคร56.pdf   07-12-2555  1868  835
35   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์  สอบพนักงานจ้าง (บันทึก).pdf   12-11-2555  1212  439
36   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง.pdf   11-10-2555  1707  732
37   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร  5_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก.pdf   04-10-2555  935  158
38   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบริหาร ในตำแหน่งที่ว่าง (ผอ.กองแผน , ผอ.กองการเจ้าหน้าที่)  Microsoft Word - 8_ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf   21-05-2555  957  161
39   รับสมัครสอบ  ใบสมัครคัดเลือกฯ (รับสมัคร) ผอ.แผน..doc ใบสมัครคัดเลือกฯ (รับสมัคร) ผอ.แผน..doc   03-05-2555  1237  239
40   ใบสมัครสอบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งที่ว่าง  ใบสมัครคัดเลือกฯ (รับสมัคร ผอ.แผน).doc   30-04-2555  471  50
41   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งที่ว่าง  5) ประกาศรับสมัครผอ.แผน ,ผอ.กจน. (โดยวิธีคัดเลือก).doc   30-04-2555  878  411
42   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  scan0001.jpg scan0002.jpg scan0003.jpg   14-12-2554  1139  584
43   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  scan0002e.tif   18-11-2554  1077  158
44   การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย  scan0006.jpg   01-11-2554  741  144
45   แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)  แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕).pdf   21-10-2554  693  63
46   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗).pdf   21-10-2554  791  84
47   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านการบริหารท้องถิ่น)  scan0001.jpg scan0002.jpg scan0003.jpg   19-10-2554  1003  747
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-417824
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.