ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ฝ่ายบริหาร อบจ.อุตรดิตถ์
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ข้าราชการระดับบริหาร
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองแผนและงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  doc120200813044040.pdf   13-08-2563  46  41
2   ประกาศรับโอนข้าราชการบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  doc120200724083420.pdf   24-07-2563  90  91
3   ประกาศรายชื่อผู้ผ่ายการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200714100031.pdf   14-07-2563  91  75
4   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดอบจ.อุตรดิตถ์  doc120200626095426.pdf   26-06-2563  90  64
5   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200609085653.pdf   09-06-2563  187  152
6   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง คนงาน  doc120200604011545.pdf   02-06-2563  163  112
7   บวร On Tour "ชุมชนคุณธรรม" บ้านหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์    27-05-2563  58  0
8   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200520043806.pdf   19-05-2563  184  131
9   เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างฯ  doc120200330082317.pdf   30-03-2563  154  127
10   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  doc120200316065714.pdf   16-03-2563  238  164
11   รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200303040314.pdf   03-03-2563  241  207
12   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  doc120200302105945.pdf   02-03-2563  248  222
13   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200302101018.pdf   02-03-2563  369  329
14   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200214030337.pdf   13-02-2563  445  401
15   เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200114100626.pdf   14-01-2563  797  663
16   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120200102035750.pdf   02-01-2563  140  91
17   รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร  doc120191113031125.pdf doc220191207221254.php   13-11-2562  208  149
18   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างเชิงบูรณาการ ฯ  doc120191029100210.pdf doc220191029100210.pdf   29-10-2562  649  1253
19   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัด เวลา และสถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัด เวลา และสถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563   10-10-2562  763  765
20   รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร  doc120190925103031.pdf doc220190925103031.pdf   25-09-2562  299  265
21   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในตำแหน่ง คนงาน  doc120190919101325.pdf   19-09-2562  495  331
22   แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ในตำแหน่ง คนงาน  doc120190912071920.pdf   12-09-2562  361  218
23   รายงานแผนการตรวจสอบภายในปี 2562  รายงานแผนการตรวจสอบภายในปี 2562   10-09-2562  160  17
24   แผนการตรวจสอบภายในปี 2562  แผนการตรวจสอบภายในปี 2562   10-09-2562  137  17
25   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการสรรหาฯ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน  doc120190907051914.pdf   07-09-2562  202  110
26   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   05-09-2562  391  29
27   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120190819102003.pdf   19-08-2562  370  355
28   ประกาศ รับสมัครบุคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกาศ รับสมัครบุคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   16-08-2562  308  503
29   โรคไข้หูดับ    05-08-2562  83  0
30   คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์   28-06-2562  138  12
31   รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562   28-06-2562  142  11
32   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปี 62 รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  doc120190628031029.pdf   28-06-2562  158  10
33   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง คนงา่น  doc120190419071236.pdf   19-04-2562  247  71
34   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค้ดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่ง คนงาน  doc120190409101939.pdf   09-04-2562  203  42
35   รับสมัครการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่ง คนงาน  doc120190315034314.pdf   15-03-2562  277  108
36   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี (นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  doc120190204104020.pdf   04-02-2562  222  66
37   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ฯ พนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  doc120190123032512.pdf   23-01-2562  376  194
38   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562  doc120181218073328.pdf doc220181218073328.pdf doc320181218073328.pdf doc420181218073328.pdf doc520181218073328.pdf doc620181218073328.pdf   18-12-2561  160  68
39   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  doc120181218072136.pdf   18-12-2561  158  23
40   แผนดำเนินการประจำปี 2561  doc120181214080603.pdf doc220181214080603.pdf doc320181214080603.pdf doc420181214080603.pdf doc520181214080603.pdf doc620181214080603.pdf   14-12-2561  164  49
41   คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบจ.อุตรดิตถ์  doc120181214040236.อุตรดิตถ์   14-12-2561  163  10
42   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน  doc120181213090205.pdf   13-12-2561  147  14
43   สรุปเรื่องผู้รอ้งเรียนการทุจริต  doc120181213085854.pdf   13-12-2561  160  19
44   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  doc120181213085746.pdf   13-12-2561  125  9
45   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  doc120181213085715.pdf   13-12-2561  144  10
46   มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2  doc120181213085534.pdf doc220181213085534.pdf doc320181213085534.pdf   13-12-2561  138  21
47   มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1  doc120181213085423.ศ doc220181213085423.อุตรดิตถ์ พ   13-12-2561  132  21
48   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ (2561-2564) ส่วนที่ 9  doc120181213070358.pdf   13-12-2561  118  11
49   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ (2561-2564) ส่วนที่ 8  doc120181213070259.pdf   13-12-2561  143  7
50   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ (2561-2564) ส่วนที่ 7  doc120181213070211.pdf   13-12-2561  116  6
51   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ (2561-2564) ส่วนที่ 6  doc120181213070127.pdf   13-12-2561  116  6
52   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ (2561-2564) ส่วนที่ 5  doc120181213065928.pdf doc220181213065928.pdf   13-12-2561  112  11
53   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ (2561-2564) ส่วนที่ 4  doc120181213065857.pdf   13-12-2561  121  4
54   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ (2561-2564) ส่วนที่ 3  doc120181213065735.pdf doc220181213065735.pdf   13-12-2561  129  9
55   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ ส่วนที่ 1  doc120181213065640.pdf   13-12-2561  93  5
56   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.อุตรดิตถ์ (2561-2564) ส่วนที่ 2  doc120181213065426.pdf   13-12-2561  113  7
57   ระเบียบการและใบสมัคร ประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ปี 2562  doc120181213064303.   13-12-2561  126  25
58   ระเบียบการและใบสมัคร ประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ปี 2562  doc120181213064204.pdf   13-12-2561  105  16
59   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน  doc120181213044836.pdf doc220181213044836.pdf   13-12-2561  85  14
60   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120181213044722.pdf   13-12-2561  97  7
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-417824
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.