ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
______________________________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563    
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563  doc120201230021857.pdf   30-12-2563  26
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  doc120201229040544.pdf   29-12-2563  9
     -  ประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 52  doc120201103063845.pdf   03-11-2563  18
     -  ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 51  doc120200929070212.pdf   29-09-2563  8
     -  จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 50  เดือนสิงหาคม 2563   03-09-2563  4
     -  ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 49  ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 49   31-08-2563  4
     -  ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 48  ประจำเดือนมิถุนายน 2563  doc220200701074529.jpg doc320200701074529.jpg   30-06-2563  24
     -  ประจำเดือนมกราคม ฉบับที่ 43  มกราคม  doc220200624025058.jpg doc320200624025058.jpg   24-06-2563  17
     -  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 44  กุมภาพันธ์  doc220200624025013.jpg doc320200624025013.gif   24-06-2563  10
     -  ประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 46  เดือนมีนาคม  doc220200624024839.jpg doc320200624024839.jpg   24-06-2563  15
     -  ประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 46  ประจำเดือนเมษายน 2563 doc220200624024731.jpg doc320200624024731.jpg   24-06-2563  10
     -  ประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 47  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ เดือนพฤษภาคม 2563  doc220200623083804.jpg doc320200623083804.jpg   23-06-2563  16
  จดหมายข่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562    
     -  ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 36  doc120200624030400.pdf doc220200624030400.jpg doc320200624030400.jpg   24-06-2563  12
     -  ประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 37  doc120200624030253.pdf doc220200624030253.jpg doc320200624030253.jpg   24-06-2563  9
     -  ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 38  doc120200624030142.pdf doc220200624030142.jpg doc320200624030142.jpg   24-06-2563  11
     -  ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 39  doc120200624030057.pdf doc220200624030057.jpg doc320200624030057.jpg   24-06-2563  10
     -  ประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ 40  doc120200624030013.pdf doc220200624030013.jpg doc320200624030013.jpg   24-06-2563  10
     -  ประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับที่ 41  doc120200624025915.pdf doc220200624025915.jpg doc320200624025915.jpg   24-06-2563  12
  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2564    
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564  ประจำเดือนตุลาคม 2564    03-11-2564  6
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564   ประจำเดือนสิงหาคม 2564   24-08-2564  4
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   ประจำเดือนกรกฏาคม 2564   30-07-2564  2
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564  ประจำเดือนมิถุนายน 2564   28-06-2564  4
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564  ประจำเดือนมีนาคม 2564   26-04-2564  2
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   26-04-2564  2
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน 2564  ประจำเดือนเมษายน 2564    26-04-2564  6
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2564  doc120210208034829.pdf   08-02-2564  5
  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ 2565    
     -  จดหมายข่าว อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2565  ประจำเดือนมกราคม 2565   01-02-2565  6
 หน้า
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop