ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส33
    ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 โครงสร้าง
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=108
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=
n42
 O3 อำนาจหน้าที่
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=107
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=85
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=contact
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=113
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=114
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=115
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=3&n=%E0%B
n8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0
n%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%
nE0%B9%8C
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=webboard
 O9 Social Network
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100070703223286
    การดำเนินงาน
 O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=37&
nmenuid=2&n=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
 O11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=105
 O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
    การปฏิบัติงาน
 O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=116
    การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=26&n=%E0%
nB8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E
n0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4
n%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=5&n=%E0%B
n8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0
n%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=27&n=%E0%
nB8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E
n0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
n%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89
 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=39&n=%E0%
nB8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E
n0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
n%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18 E-Service
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2QqeDMaoMUQPiE7sf_DzEiNAqb-
n2NiaGGyb0xVNjVgn9vcQ/viewform
 O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=12&n=%E0%
nB9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E
n0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94
n%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB
 O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=16&n=%E0%
nB8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E
n0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=4&n=%E0%B
n8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0
n%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%
nE0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=6&n=%E0%B
n8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0
n%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%
nE0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=13&n=%E0%
nB8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E
n0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
n%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=15&n=%E0%
nB8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
n0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
n%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89
 O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=14&n=%E0%
nB8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E
n0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7
n%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94
 O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=25
 O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=71
    การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=73
 O26 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=26
 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=18&n=%E0%
nB9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E
n0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94
n%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3
 O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=chanel&n=%E0%B8%8A%E0
n%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%
nE0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8
n7%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%8
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=42&n=%E0%
nB8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E
n0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
n%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3
 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=67
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=36&
nmenuid=2&n=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&m
nenuid=40&n=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B
n8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0
n%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0
 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=34&n=%E0%
nB8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E
n0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA
n%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81
 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=84
 O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=38&n=%E0%
nB8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E
n0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4
n%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B
    แผนป้องกันการทุจริต
 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  http://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=27
 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  https://www.uttaradit-pao.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=74
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หน้า

 

 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.