ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองแผนและงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 จำนวน 1 ญัตติ 2. มีมติเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ จำนวน 2 ญัตติ 3. มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการให้บริการเตาเผาขยะ ลดมลพิษประหยัดพลังงาน Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) จำนวน 1 ญัตติ 4. มีมติเห็นชอบยกเลิกดำเนินงานซ่อมแซมเส้นทางสายทุ่งนาเจริญ หมู่ 3 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 5. มีมติเห็นชอบยกเลิกดำเนินงานซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและเพื่อการเกษตรสายเลียบทางรถไฟ ทิศตะวันตก หมู่ 1, 2 และ 3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 6. มีมติเห็นชอบยกเลิกดำเนินงานซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 7. มีมติเห็นชอบยกเลิกการดำเนินซ่อมแซมเส้นทางสายบ้านคลองวัดไพร – บ้านคลองกะชี (ซอยมิตรสัมพันธ์) หมู่ 8 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 8. มีมติเห็นชอบยกเลิกดำเนินงานขุดขยายสระเก็บน้ำประปา หมู่ 5 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 9. มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและ เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 10. มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 11. มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 12. มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรแลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ 13. มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค หมู่ 5, 6 และ 8 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : Uttpao2540@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.