ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองแผนและงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธญเธธเธ•เธฃเธ”เธดเธ•เธ–เนŒ
______________________________________________________________________________________________


องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกอบรม ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเอง ตามหลักพระพุทธศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีงามให้กับประชาชน และเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตระหว่างวันที่ ๒-๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ณ ศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบลท่าอิฐ ศาลาการเปรียญวัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบลท่าอิฐ ศาลาการเปรียญวัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนันทสิทธิ์ โพธิ์งามผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๒ซึ่งโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ด้วยการฝึกอบรม ขัดเกลา ให้เป็นผู้ทีมีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีความรัดผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนระลึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมในโครงการฯประกอบด้วย การเรียนรู้หลักพระธรรมวินัย การฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ มีสติ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนกว่า ๒๐๐ คน นายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองบุคคลตั้งแต่เด็ก นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั้งในระดับครอบครัว ระดับประเทศล้วนแต่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย โดยเฉเพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ที่สภาพร่างกายมีความเสื่อม ถดถอยไปตามวัยแล้วนั้น หากประสบกับปัญหาต่างๆ แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหาได้ ก็จะทำให้สภาพจิตใจมีความเสื่อมลง มีความเครียดมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายตามมา การนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและมีความรอบคอบเพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งจากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ทำให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี
??????????????????? ??????? ???????????????? ??????????? ????? ???
??????????????????? ??????? ???????????????? ??????????? ????? ???
??????????????????? ??????? ???????????????? ??????????? ????? ???
??????????????????? ??????? ???????????????? ??????????? ????? ???
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : Uttpao2540@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.