ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 อำนาจหน้าที่ อบจ อุตรดิตถ์
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กองแผนและงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้าราชการระดับบริหาร
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองแผนและงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธญเธธเธ•เธฃเธ”เธดเธ•เธ–เนŒ
______________________________________________________________________________________________


อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงานแถลงข่าว ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ลูกหลานพระยาพิชัยครั้งที่1)ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และดร.วัชระ แตงเทศ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แถลงรายละเอียดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์(ลูกหลานพระยาพิชัยครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน นักเรียนและนักศึกษาร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก โครงการประกวดดนตรีลูกทุ่งและร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์(ลูกหลานพระยาพิชัยครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยผ่านแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น ซึ่งมีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21ด้านภาษา ศิลปะ ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ เสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา หัตถศิลป์ไทย ให้กับนักเรียน เด็ก และเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์(ลูกหลานพระยาพิชัยครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 ณ เวทีกลางงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 นายชัยศิริศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ เยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์(ลูกหลานพระยาพิชัย ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 มกราคม 2563 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางงานพระยาพิชัยและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์(รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางงานพระยาพิชัยและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-417824
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.