ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
______________________________________________________________________________________________


อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หอมเเบ่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หอมเเบ่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเลาะ คำพุก สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเรวัตร แก้วเปี้ย สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล เขตเลือกตั้งที่ 2 นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ดำเนินโครงการโดยมุ่งหวังแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี และขับเคลื่อนให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจที่จะผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืช อีกทั้งสร้างมูลค่าของผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมีในกลุ่มแปลงใหญ่หอมแบ่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงให้บังเกิดผลครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ✅ คุณนันทนา บุญสนอง วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ บรรยายหัวข้อ “การผลิตไวรัสเอนพีวีป้องกันหนอนกระทู้หอม” ✅ อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสม” ✅ คุณวณพร แสนคำ วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ บรรยายหัวข้อ “การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา” และ “การผลิตเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันแมลงศัตรูพืช” พร้อมกันนี้ยังได้นำเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หอมแบ่ง อำเภอลับแล เข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้พืชผักและไม้ผลที่มีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หอมเเบ่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หอมเเบ่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หอมเเบ่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หอมเเบ่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2565
อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่หอมเเบ่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2565
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop