ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th 055-417824    
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ภารกิจด้านสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
ศตส.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบการบริการ E-Service
KM แบ่งปันความรู้ อบจ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ที่พัก-ร้านอาหาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ข่าวเด่น อบจ.อุตรดิตถ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (LPA)
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
นายชลาวุธ  บุญเกตุ
นายชลาวุธ บุญเกตุ
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 4
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
นายชวลิต  วีระศิริวัฒน์
นายชวลิต วีระศิริวัฒน์
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอตรอน เขต 2
รองประธานสภา อบจ.อุตรดิตถ์ คนที่ 1
นายไพศาล  ภูริสัตย์
นายไพศาล ภูริสัตย์
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เขต 4
รองประธานสภา อบจ.อุตรดิตถ์ คนที่ 2
นางยุพิน  ท้าวเทพ
นางยุพิน ท้าวเทพ
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 8
เลขานุการสภา อบจ.อุตรดิตถ์
ร.ต.เคลือ  มีสุข
ร.ต.เคลือ มีสุข
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 1
นายทองอยู่  ล้อมวลีรักษ์
นายทองอยู่ ล้อมวลีรักษ์
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 2
นายนฤปนาท อุมรินทร์
นายนฤปนาท อุมรินทร์
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 3
นางสาวสกุลวรรณ เอี่ยมสกุล
นางสาวสกุลวรรณ เอี่ยมสกุล
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 5
นายปองภพ  บุญอินเขียว
นายปองภพ บุญอินเขียว
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 6
นายสราวุฒิ รอดภัย
นายสราวุฒิ รอดภัย
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 7
นายวิเลาะ คำพุก
นายวิเลาะ คำพุก
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล เขต 1
นายเรวัตร แก้วเปี้ย
นายเรวัตร แก้วเปี้ย
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล เขต 2
นายบังเอิญ เพ็งเปลี่ยน
นายบังเอิญ เพ็งเปลี่ยน
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล เขต 3
ดร.อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง
ดร.อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอตรอน เขต 1
นางปัญญา สอนหว่าง
นางปัญญา สอนหว่าง
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เขต 1
นายพิศาล ปั่นวงษ์ก๋อ
นายพิศาล ปั่นวงษ์ก๋อ
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เขต 2
นายบัญชา เมฆนุ้ย
นายบัญชา เมฆนุ้ย
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เขต 3
นายปรีชา พิมสาร
นายปรีชา พิมสาร
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา เขต 1
นายมาโนช ขำทอง
นายมาโนช ขำทอง
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา เขต 2
นายจิรศักดิ์ กองมา
นายจิรศักดิ์ กองมา
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอน้ำปาด เขต 1
นายประจวบ อองกุลนะ
นายประจวบ อองกุลนะ
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอน้ำปาด เขต 2
นายสภาศิลป์ อิริยา
นายสภาศิลป์ อิริยา
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอทองแสนขัน
นายเสน่ห์ ดีมี
นายเสน่ห์ ดีมี
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอฟากท่า
นางคำหล้า ดวงสุภา
นางคำหล้า ดวงสุภา
สมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอบ้านโคก
 
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop