ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
กองช่าง
______________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายอารชวิน เวงศ์วรรธน์
นายอารชวิน เวงศ์วรรธน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
055-411-989
-ว่าง-
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายเทิดศักดิ์ จิระไอซ์
นายเทิดศักดิ์ จิระไอซ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายพิชิตณรงค์ อิสระวิสุทธิ์
นายพิชิตณรงค์ อิสระวิสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
นายทรงวุฒิ  นึกชัยภูมิ
นายทรงวุฒิ นึกชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายวุฒิ ชัยสิทธิ์
นายวุฒิ ชัยสิทธิ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายวรรัชต์ เทียบรัตน์
นายวรรัชต์ เทียบรัตน์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสมบูรณ์ นุ่มนวล
นายสมบูรณ์ นุ่มนวล
นายช่างโยธาอาวุโส
นายยุทธพล ยะนันโต
นายยุทธพล ยะนันโต
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.วิทยาพันธุ์ พรหมสนธิ์
ว่าที่ ร.ต.วิทยาพันธุ์ พรหมสนธิ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายบำรุง นกคล้าย
นายบำรุง นกคล้าย
นายช่างโยธาอาวุโส
นายพรหมลิขิต จันทร์ทุ่ง
นายพรหมลิขิต จันทร์ทุ่ง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายจาตุรนต์ แก้วบุตร
นายจาตุรนต์ แก้วบุตร
สถาปนิกชำนาญการ
จ.ส.อ. วิชิตชัย ดีอุดมพร
จ.ส.อ. วิชิตชัย ดีอุดมพร
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายปรีดา สิขัณฑกนาค
นายปรีดา สิขัณฑกนาค
นายช่างโยธาอาวุโส
นายโชคชัย พิมลศรี
นายโชคชัย พิมลศรี
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
นายไพฑูลย์  มีชำนะ
นายไพฑูลย์ มีชำนะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สิบเอกณัฐกุล เขียวใส
สิบเอกณัฐกุล เขียวใส
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นางปาจรีย์ ทาแก้ว
นางปาจรีย์ ทาแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอัญชลิกา บุญสุข
นางอัญชลิกา บุญสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเสกสรรค์ เกื้ออารีนันทวุฒิ
นายเสกสรรค์ เกื้ออารีนันทวุฒิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางนารินทร์ ปานอ่อน
นางนารินทร์ ปานอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนาวารัตน์ อินสอน
นายนาวารัตน์ อินสอน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นางสาวมนรดา มีแดง
นางสาวมนรดา มีแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกชัย ใจสว่าง
นายเอกชัย ใจสว่าง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวุฒิ เมืองก้อน
นายวุฒิ เมืองก้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายวิริยะ มีทรัพย์
นายวิริยะ มีทรัพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายโกสินทร์ คุ้มสุวรรณ์
นายโกสินทร์ คุ้มสุวรรณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายกิตติพงษ์ นาคะเกตุ
นายกิตติพงษ์ นาคะเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทวน จมพรม
นายทวน จมพรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายนิวัฒน์ เรืองเทพ
นายนิวัฒน์ เรืองเทพ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายณัฐพงษ์ โดดเทียน
นายณัฐพงษ์ โดดเทียน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชัชวาลย์ อัครวรโชติ
นายชัชวาลย์ อัครวรโชติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายบุญมี แก้วอินทร์
นายบุญมี แก้วอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายพรเทพ เหมืองทอง
นายพรเทพ เหมืองทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายนพพร สรงสุวรรณ
นายนพพร สรงสุวรรณ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางนงค์ลักษณ์ พรหมสน
นางนงค์ลักษณ์ พรหมสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวิโรจน์ ศิริเมือง
นายวิโรจน์ ศิริเมือง
ยาม
นายสมเกียรติ อู่ตุ้ม
นายสมเกียรติ อู่ตุ้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสุทธิพงษ์  ท่าดี
นายสุทธิพงษ์ ท่าดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสายอรุณ เทพจักร์
นางสายอรุณ เทพจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิธิรุจน์ สิริลักษณ์อมร
นายนิธิรุจน์ สิริลักษณ์อมร
ยาม
นายคำรณ โยกเกณฑ์
นายคำรณ โยกเกณฑ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายณัฐนนท์  อุไรวรณ์
นายณัฐนนท์ อุไรวรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
น.ส.สุขภัฏ ศิริธนะ
น.ส.สุขภัฏ ศิริธนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลลิตา เพ็งถา
นางสาวลลิตา เพ็งถา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพีรศักดิ์ อินทร์เมือง
นายพีรศักดิ์ อินทร์เมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปวิน ดวงสุภา
นายปวิน ดวงสุภา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวพรทิพย์ ทับแว่ว
นางสาวพรทิพย์ ทับแว่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.