ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
______________________________________________________________________________________________
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
 
นายเจริญ นาคปิ่น
นายเจริญ นาคปิ่น
ผู้อำนวยการยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ
055-416-858
นางชุรีรัตน์ พ่วงเนียม
นางชุรีรัตน์ พ่วงเนียม
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
นางสุพิน อากาศเย็น
นางสุพิน อากาศเย็น
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกฤษฏา รุจิวรากรกุล
นายกฤษฏา รุจิวรากรกุล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
นายกฤษฏา รุจิวรากรกุล
นายกฤษฏา รุจิวรากรกุล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวฉัตรนภา อารามรมณ์
นางสาวฉัตรนภา อารามรมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธันยมัย บุญเกตุ
นางสาวธันยมัย บุญเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายจาตุรงค์ สุขโชติ
นายจาตุรงค์ สุขโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐมนธ์ คงนุ่น
นางสาวณัฐมนธ์ คงนุ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวัชราภรณ์ เขียวนนท์
นางวัชราภรณ์ เขียวนนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางชนากานต์ เกิดเจริญ
นางชนากานต์ เกิดเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวน้ำผึ้ง บุญเกตุ
นางสาวน้ำผึ้ง บุญเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวแพรวพรรณ เนียมสอน
นางสาวแพรวพรรณ เนียมสอน
ผู้ช่วยนักวิชการประชาสัมพันธ์
นางสาวนันทนา ทับเกษม
นางสาวนันทนา ทับเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชลดา ใจวงศ์
นางสาวชลดา ใจวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกนกวรรณ จิตกว้าง
นางสาวกนกวรรณ จิตกว้าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววารินทร์ สวนมะลิ
นางสาววารินทร์ สวนมะลิ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอังศวีรย์ คำเฉย
นางสาวอังศวีรย์ คำเฉย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.