ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
______________________________________________________________________________________________
ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 
 
นายชลาวุธ  บุญเกตุ
นายชลาวุธ บุญเกตุ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร.096-8189918
นายชวลิต  วีระศิริวัฒน์
นายชวลิต วีระศิริวัฒน์
รองประธานสภา อบจ.อต. คนที 1
โทร. 0873931342
นายไพศาล ภูริสัตย์
นายไพศาล ภูริสัตย์
รองประธานสภา อบจ.อต. คนที 2
โทร. 0889916693
นางยุพิน ท้าวเทพ
นางยุพิน ท้าวเทพ
เลขานุการสภา อบจ.อุตรดิตถ์
โทร. 0922759825
ร.ต.เคลือ มีสุข
ร.ต.เคลือ มีสุข
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 1
โทร. 089-5678095
นายทองอยู่ ล้อมวลีรักษ์
นายทองอยู่ ล้อมวลีรักษ์
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 2
โทร. 081-8873242
นายนฤปนาท อุมรินทร์
นายนฤปนาท อุมรินทร์
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 3
โทร. 087-3996196
นายชลาวุธ  บุญเกตุ
นายชลาวุธ บุญเกตุ
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 4
โทร. 096-8189918
นางสาวสกุลวรรณ เอี่ยมสกุล
นางสาวสกุลวรรณ เอี่ยมสกุล
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 5
โทร. 081-2584051
นายปองภพ บุญอินเขียว
นายปองภพ บุญอินเขียว
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 6
โทร. 093-1383630
นายสราวุฒิ รอดภัย
นายสราวุฒิ รอดภัย
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 7
โทร. 095-3949456
นางยุพิน ท้าวเทพ
นางยุพิน ท้าวเทพ
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง เขต 8
โทร. 092-2759825
นายวิเลาะ คำพุก
นายวิเลาะ คำพุก
ส.อบจ.อุตรดิตถ์
อำเภอลับแล เขต 1 โทร. 089-8587658
นายเรวัตร แก้วเปี้ย
นายเรวัตร แก้วเปี้ย
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล เขต 2
โทร. 084-5056099
นายบังเอิญ เพ็งเปลี่ยน
นายบังเอิญ เพ็งเปลี่ยน
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล เขต 3
โทร. 081-7073651
ดร.อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง
ดร.อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอตรอน เขต 1
โทร. 081-0399870
นายชวลิต วีระศิริวัฒน์
นายชวลิต วีระศิริวัฒน์
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอตรอน เขต 2
โทร. 087-3931342
นางปัญญา สอนหว่าง
นางปัญญา สอนหว่าง
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เขต 1
โทร. 065-4456919
นายพิศาล ปั่นวงศ์ก่อ
นายพิศาล ปั่นวงศ์ก่อ
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เขต 2
โทร. 099-5354691
นายบัญชา เมฆนุ้ย
นายบัญชา เมฆนุ้ย
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เขต 3
โทร. 081-1485011
นายไพศาล ภูริสัตย์
นายไพศาล ภูริสัตย์
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เขต 4
โทร. 088-9916693
นายปรีชา พิมสาร
นายปรีชา พิมสาร
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา เขต 1
โทร. 092-8793789
นายมาโนช ขำทอง
นายมาโนช ขำทอง
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา เขต 2
โทร. 082-1731683
นายจิรศักดิ์ กองมา
นายจิรศักดิ์ กองมา
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอน้ำปาด เขต 1
โทร. 063-7241164
นายประจวบ อองกุลนะ
นายประจวบ อองกุลนะ
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอน้ำปาด
เขต 2 โทร. 091-8384558
นายสภาศิลป์ อิริยา
นายสภาศิลป์ อิริยา
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอทองแสนขัน เขต 1
โทร. 061-2304097
นายเสน่ห์ ดีมี
นายเสน่ห์ ดีมี
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอฟากท่า เขต 1
โทร. 080-8396952
นางคำหล้า ดวงสุภา
นางคำหล้า ดวงสุภา
ส.อบจ.อุตรดิตถ์ อำเภอบ้านโคก เขต 1
โทร. 087-943649
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.